Àrees de treball

SERVEIS

GEOTÈCNIA
 

GEOMA realitza tota mena d'estudis encaminats a la caracterització dels materials del subsòl per valorar-ne la resistència i deformabilitat.

Aquest coneixement permet al projectista el correcte disseny de l’estructura projectada (habitatges, edificis, ponts, talussos, carreteres...) tenint en compte la naturalesa del material del terreny existent.

GEOMA duu a terme els estudis complint amb les normatives relatives a edificació (LOE i CTE), a ports (ROM), a carreteres (PG3 i guies de bones pràctiques) o a plantes fotovoltaiques (normes internes).

Es duen a terme estudis geotècnics per a projectes d'edificació; edificis unifamiliars, plurifamiliars, singulars, públics, centres esportius, educatius, comercials, edificis i naus industrials… i per a projectes d'obra civil: obres lineals, ports, aeroports, estacions depuradores d'aigües residuals, dipòsits de residus sòlids urbans.

Aquests estudis identifiquen els materials, valoren la seva agressivitat, risc d’expansivitat, resistència i deformabilitat, característiques hidrogeològiques i sísmiques, per tal de poder recomanar una càrrega admissible de treball (fonaments) o valorar la seva estabilitat (talussos i vessants). A més, valoren el risc d'inundabilitat, la influència del nivell freàtic i el risc de col·lapse per presència de cavitats.

Per dur a terme els estudis, els tècnics de GEOMA utilitzen els següents mitjans:

 • Màquines de sondejos: les màquines de sondejos permeten la realització de perforacions de gran profunditat al terreny i l'obtenció de mostres (tant alterades com inalterades) que posteriorment poden ser assajades al laboratori. Totes disposen d'un equip de copejament per a la realització dels assajos de penetració estàndard (SPT) o de penetració súper pesada (DPSH), que permeten una valoració dels paràmetres resistents i deformacionals dels materials perforats.
  Les nostres màquines són de petita mida i gran potència, i són autotransportades mitjançant erugues, cosa que les fa molt versàtils per a qualsevol classe d'obra.

 • Penetròmetre lleuger DPM 30-20: el penetròmetre DPM 30-20 permet la realització d'assajos de penetració de tipus lleuger, perfectes per quan es tracta de terrenys fluixos (relleus o fangs) i es vol caracteritzar de manera continuada la resistència en profunditat.
 • Escleròmetre o martell Schmidt: l'escleròmetre és un petit aparell manual que serveix per valorar la resistència de les roques i dels formigons. En el cas de massissos rocosos ens permet conèixer la resistència de la matriu rocosa, necessària per a una correcta caracterització geomecànica del conjunt.

GEOMA sap que el disseny de la fonamentació òptima per a qualsevol estructura passa per un encertat reconeixement del subsòl.

El seu objectiu principal és aportar valor al projecte.

Prospecció geofísica

GEOMA té equips i tècnics especialitzats en la realització de prospecció geofísica.

Els mètodes de prospecció geofísica es basen en la mesura, des de la superfície, d'alguna propietat física dels materials del subsòl. L’elecció de la propietat física en qüestió, dependrà dels objectius que es persegueixin amb la campanya de prospecció.

Per a l'estudi de cavitats al subsòl s'utilitza el mètode de les resistivitats elèctriques, que, es basa en la mesura de la resistència que oposen els diferents materials al pas d'una corrent elèctrica (resistivitat elèctrica). Aquest mètode és idoni per a la detecció de cavitats, ja que, aquestes representen zones de resistivitat elevada en contrast amb els materials de l'entorn.

També el mètode de les resistivitats elèctriques ens ajuda a conèixer la distribució dels materials del subsòl, molt útil quan es vol delimitar relleus (sempre que estiguin constituïts per materials diferents del terreny natural) o trobar un substrat rocós en profunditat.

Per a la recerca d'aigua o mesures de resistivitat en un determinat punt (presa de terra a les plantes fotovoltaiques) s’usen els anomenats sondejos elèctrics verticals (S.E.V.). Amb aquest mètode es poden assolir profunditats de més de 250 m.

Finalment i per a detecció de conduccions i estructures enterrades es fa servir l'anomenat georadar, que es fonamenta en l'emissió d'una ona de ràdio i la mesura de la resposta.

Hidrogeologia
 

L'aigua és un tema clau en l'avaluació, l'explotació i la gestió dels recursos d'una zona o regió, per això és necessari el coneixement clar i exacte dels aqüífers existents. GEOMA proporciona aquest coneixement fent cartografies geològiques, inventaris de punts d'aigua, estudis geofísics de prospecció d'aigües subterrànies, aforaments i monitoratge de pous. La informació obtinguda es concreta a l'informe hidrogeològic, sovint requerit per l'administració en fases de projecte i avantprojecte d'execució de pous d'infiltració i extracció, i determinades instal·lacions d'ús públic, entre d'altres.

El coneixement dels materials en superfície (cartografia geològica) proporciona al geòleg una eina imprescindible per poder conèixer la naturalesa dels materials del subsòl, la distribució, les característiques hidrogeològiques (porositat, permeabilitat, transmissivitat), permetent avaluar a priori les possibilitats d'extreure aigua d’uns llocs o altres o la seva qualitat.

Els inventaris de punts d’aigua subministren informació sobre els possibles aqüífers a explotar, profunditat de les perforacions, cabal potencial d’extracció i, de vegades, qualitat de les aigües. A més, ens indiquen probabilitats d'èxit i problemes que ens podem trobar durant la perforació i l'explotació del pou.

Mitjançant la prospecció geofísica es coneixen els materials existents sota un punt, fins a més de 250 m de profunditat. Això permet la modelització espacial dels aqüífers presents a l'àrea estudiada.

Per tal de conèixer el rendiment d'un determinat pou, la profunditat de la bomba i l'afecció a l'aqüífer, es fan els assaigs d'aforament. Aquests consisteixen en un assaig de bombejament, on s'estudia el comportament del pou portant-lo a una situació límit d'extracció, i un assaig de recuperació, en què s'avalua la seva actuació quan cessa aquesta extracció. A més, durant l'assaig es prenen diverses mostres de l'aigua per conèixer-ne la composició química.

En aquells pous on es vulgui certificar la seva correcta execució (perforacions acabades de fer) o bé en aquells on es vulgui estudiar l'estat en què es troben (perforacions antigues), és recomanable realitzar un monitoratge. Aquesta consisteix en la introducció d'una càmera submarina a l'interior del pou que va recorrent tota la seva longitud, podent observar directament l'estat de les parets.

GEOMA duu a terme:


 • Estudis de viabilitat i disseny de bombaments a excavacions a nivell freàtic.
 • Estudis de viabilitat per a la instal·lació de sistemes de geotèrmia.
 • Recerca d'emplaçaments adequats per a la ubicació de pous de captació d'aigües subterrànies mitjançant tècniques cartogràfiques i geofísiques (geoelèctriques).

 •  Tramitació de permisos oficials per a noves captacions i/o pous d'infiltració
 •  Registre videogràfic de l'interior de sondejos o pous.
 •  Construcció i control de piezòmetres.
 •  Assajos de bombament o infiltració.
 •  Inventaris de punts d’aigua.

Geologia mediambiental

La progressiva conscienciació mediambiental de la societat, que reclama mesures per a la conservació i protecció del medi natural ha generat la necessitat de conèixer millor el nostre entorn i els efectes que hi produeixen les activitats humanes.

GEOMA realitza, entre d'altres, Estudis d'Impacte Ambiental, Projectes de restauració, Estudis de gestió territorial, Estudis de contaminació de sòls i aqüífers, Avaluació de la intrusió marina i Emplaçament d'abocadors, treballant en determinats camps, amb empreses altament especialitzades al sector ambiental.

Els Estudis d'Impacte Ambiental, també coneguts per les sigles E.I.A., consisteixen bàsicament en un inventari ambiental, on es recull tots els elements presents al medi estudiat (atmosfera, terra, aigua, vegetació, fauna, paisatge, medi socioeconòmic i patrimoni cultural), una enumeració de les accions del projecte susceptibles de generar un impacte sobre aquest mitjà, una valoració dels impactes que es generaran i, finalment, la proposta de mesures protectores i correctores per minimitzar aquests impactes.

En aquelles zones on s'ha produït un deteriorament del medi natural per l'activitat humana i que es vol recuperar per gaudir posteriorment, cal un Pla de restauració. S'hi han d'estudiar detingudament les condicions existents per, mitjançant modificacions en la geomorfologia i la vegetació, aconseguir aproximar-se a les condicions que existien a la zona abans de l'inici de l'activitat.

Per poder administrar un territori, els organismes competents necessiten conèixer els recursos existents (hidrologia i hidrogeologia, mineria, pedreria, fauna, vegetació, patrimoni cultural...) i els usos que n'hi ha. A aquest efecte s'elaboren Estudis de gestió territorial, que constitueixen cartografies dels diferents elements del medi (terra, aigua i medi biòtic).

Part fonamental de l'Avaluació de la intrusió marina és la prospecció geofísica. Es tracta d'un mètode in situ, no destructiu (no es fan perforacions) i indirecte (utilitza les propietats físiques dels materials). Gràcies a aquest mètode és possible conèixer el volum afectat per la contaminació i fer-ne un seguiment de la seva evolució amb el temps.

Actualment, es fan estudis encaminats a l'elecció més adequada dels emplaçaments d'abocadors per tal de minimitzar el risc de contaminació. Per això, es parteix d'una cartografia geològico-geotècnica que abasteixi tota la zona a estudiar i finalment es fa un estudi detallat del terreny d'emplaçament.

A més, fem estudis de contaminació de sòls i donem suport tècnic en compliments legals: compliment del RD 9/2005 de sòls contaminats. Xarxes de control preventiu, serveis mediambientals a la transferència de propietats i avaluació mediambiental d'emplaçaments.

Topografia

En qualsevol projecte constructiu cal comptar amb una bona base topogràfica que serveixi per localitzar qualsevol element i la seva evolució al llarg de les fases del projecte: inici, desenvolupament i final.

GEOMA i el seu equip de topògrafs proporciona aquest coneixement amb la precisió sol·licitada pel client, tenint en compte els objectius que es persegueixin amb la campanya de topografia. Així, no és el mateix una delimitació d'una parcel·la (on l'important és delimitar en 2D la forma de la mateixa), la volumetria d'una cavitat (on n'hi ha prou en definir la forma en 3D) que un aixecament topogràfic d'una estació de servei o de l'estat inicial d'una parcel·la destinada a habitatge (on ha d'aparèixer qualsevol conducció o vegetació).